En solid partner til det professionelle erhvervsliv

OVERSIGT TIL ERHVERVS FAGOMRÅDER
Kontakt os

Erhverv

SELSKABSFORMER

Der er mange vigtige forhold at tage stilling til, i forbindelse med beslutning om valg af selskabsform ved opstart af selvstændig virksomhed. Mieritz Advokatfirma er specialister i selskabsret, og vil i det følgende give en kort, overordnet introduktion til de forskellige selskabsformer.

PERSONLIG VIRKSOMHED

En personlig ejet virksomhed ejes af en person, og kun én, som typisk også er leder af virksomheden.

Kapitalkrav og hæftelse

Der er ingen krav til krav til kapital ved etablering af virksomheden, og ejeren hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser og gæld, med hele sin formue (dvs. penge i banken, friværdi i hus, bil, m.m.).

Skatteforhold

Ejeren beskattes af virksomhedens overskud, men har dog alternative beskatningsmuligheder, herunder efter personskatteloven, kapitalafkastordningen, eller virksomhedsskatteordningen.

Underskud kan fradrages i ejerens øvrige indkomst eller evt. ægtefælles indkomst. Resterende underskud fremføres til næste regnskabsår.

Udtræk til privatøkonomi

Ingen forbud mod udtræk af midler fra virksomheden til privatøkonomi.

Offentlighed

Ingen krav om offentlighed om virksomheden.

AKTIESELSKAB (A/S)

Ved selskabsformen A/S ejes selskabet af 1 eller flere ejere, som kan være både personer, andre selskaber m.m.. Det er et lovkrav for aktieselskaber, at selskabet både har en direktion og en bestyrelse.

Kapitalkrav og hæftelse

Selskabsformen kræver en selskabskapital på minimum DKK 500.000,00, ligesom det et krav, at minimum 25% af selskabskapitalen skal være indbetalt ved selskabets stiftelse. De resterende 75% skal kunne indbetales på anfordring.

Ejer/ejerne hæfter alene for deres andel af selskabets kapital, dvs. en begrænset hæftelse.

Skatteforhold

Ved denne selskabsform er selskabet et selvstændigt skattesubjekt, og der skal betales 22% i selskabsskat af et eventuelt overskud.

Hvis selskabet giver underskud, kan det fremføres til modregning i senere års overskud

Udtræk til privatøkonomi

Vælger man selskabsformen A/S, skal ejer ansættes og have udbetalt løn med A-skattetræk. Evt. overskud, der ikke er udbetalt som løn, kan udbetales som udbytte til ejer/ejerne.

Hvis ejeren er en person:                                                                  Udbytteskat på 27 % / 42 %

Hvis ejer er et selskab, som ejer mindst 10 %:                          Skattefrit udbytte

Ejer må ikke låne penge i selskabet  – medmindre helt særlige krav er opfyldt.

Offentlighed

Der er offentlighed omkring ledelse, kapital m.m, og årsrapporten er offentligt tilgængelig.

ANPARTSSELSKAB (APS)

Ved selskabsformen ApS ejes selskabet af 1 eller flere ejere, som kan være både personer, andre selskaber m.m.. Anpartsselskabet skal have en direktion, men behøver ikke have en bestyrelse.

Kapitalkrav og hæftelse

Selskabsformen kræver en selskabskapital på minimum DKK 40.000,00, ligesom det et krav, at minimum 25% af selskabskapitalen skal være indbetalt ved selskabets stiftelse, dog mindst DKK 40.000,00. De resterende 75% skal kunne indbetales på anfordring.

Ejer/ejerne hæfter alene for deres andel af selskabets kapital, dvs. en begrænset hæftelse.

Skatteforhold

Ved denne selskabsform er selskabet er et selvstændigt skattesubjekt, og der skal betales 22% i selskabsskat af et eventuelt overskud. Hvis selskabet giver underskud, kan det fremføres til modregning i senere års overskud.

Udtræk til privatøkonomi

Vælger man selskabsformen ApS, skal ejer ansættes og have udbetalt løn med A-skattetræk. Evt. overskud, der ikke er udbetalt som løn, kan udbetales som udbytte til ejer/ejerne.

Hvis ejeren er en person:                                                                  Udbytteskat på 27 % / 42 %

Hvis ejer er et selskab, som ejer mindst 10 %:                          Skattefrit udbytte

Ejer må ikke låne penge i selskabet  – medmindre helt særlige krav er opfyldt

Offentlighed

Også ved denne selskabsform er der offentlighed omkring ledelse, kapital m.m, ligesom årsrapporten er offentligt tilgængelig.

INTERESSENTSKAB (I/S)

Vælges selskabsformen I/S, skal selskabet ejes af flere ejere, og aldrig kun én, som kan være både personer, andre selskaber m.m., som typisk også er ledere af selskabet.

Kapitalkrav og hæftelse

Der er ingen krav til kapital ved etablering af selskabet, og ejerne hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser og gæld, med hele deres formuer (dvs. penge i banken, friværdi i hus, bil, m.m.)

Skatteforhold

Ved denne selskabsform, er selskabet ikke et selvstændigt skattesubjekt, og ejerne beskattes af deres ideelle andel af selskabets overskud.

Udtræk til privatøkonomi

Intet forbud mod udtræk af midler fra virksomheden til privatøkonomi.

Offentlighed

Selskabsformen medfører intet krav om offentlighed.

PARTNERSELSKAB (P/S)

Ved selskabsformen P/S, skal selskabet ejes af flere ejere, og aldrig kun én, som kan være både personer, andre selskaber m.m. Selskabsformen medfører krav om både en direktion, og en bestyrelse.

Kapitalkrav og hæftelse

Selskabsformen kræver en selskabskapital på minimum DKK 500.000,00, ligesom det et krav, at minimum 25% af selskabskapitalen skal være indbetalt ved selskabets stiftelse. De resterende 75% skal kunne indbetales på anfordring.

Ejer/ejerne hæfter alene for deres andel af selskabets kapital, dvs. en begrænset hæftelse.

Skatteforhold

Ved denne selskabsform er selskabet ikke et selvstændigt skattesubjekt, og ejerne beskattes af deres ideelle andel af selskabets overskud.

Udtræk til privatøkonomi

Selskabsformen medfører ikke forbud mod udtræk af midler fra virksomheden til privatøkonomi.

Offentlighed

Også ved denne selskabsform er der offentlighed omkring ledelse, kapital m.m, ligesom årsrapporten er offentligt tilgængelig.

HVILKEN SELSKABSFORM SKAL JEG VÆLGE?

Ovenstående overordnede gennemgang af de forskellige selskabsformer, kan naturligt give flere spørgsmål end svar, hvis man er i tvivl om, hvilken selskabsform man skal vælge.

Sparring med en advokat i etableringsfasen vil sikre dig, at dit valg af virksomhedstype baseres på en række konkrete og essentielle forhold i DIN påtænkte virksomhed – således at du opnår de optimale fremtidige muligheder!

RETS- OG VOLDGIFTSSAGER

Hos Mieritz yder vi en særdeles stærk repræsentation i rets-og voldgiftssager, ligesom vi varetager hverv som voldgiftsdommere.

Du kan således være sikker på, at såfremt din sag ikke kan løses i mindelighed, så yder vi det ypperste for, at du opnår det bedst mulige resultat ved domstolene eller voldgiftsretterne.

VIRKSOMHEDSHANDLER / M & A

Ved køb og salg af virksomhed er der mange ting at tage højde for. Parterne skal sikres den bedst mulige overgang i transaktionen. Alle virksomhedens aktiver, passiver og risici skal tages i betragtning, når virksomheden skal værdisættes, og de juridiske dokumenter skal skrives.

Der udfærdiges oftest mange og til tider komplicerede juridiske dokumenter når virksomheder skifter ejere. Mieritz bistår i hele processen. For os er det det endelige kommercielle resultat, der tæller.

 

Kyndig vejledning og gode råd

Mieritz yder kompetent rådgivning, uanset hvilken side af bordet du sidder på. Vores erfarne team har varetaget adskillige overdragelser og kan således bistå med kyndig vejledning og gode råd for at sikre en god proces.

BESTYRELSESARBEJDE

Hos Mieritz har vi bred erfaring med bestyrelses- og rådgivningsarbejde generelt. Vi sidder i flere bestyrelser og bistår herudover mange foreninger og ikke-kommercielle foretagender med rådgivning.

Vores fokus er at bibringe en kommerciel juridisk vinkel til de virksomheder, vi repræsenterer. Vi udnytter vores brede netværk til styrkelsen af vores klienter. Vi sørger for optimering af den juridiske og administrative del af en bestyrelse.

OMSTRUKTURERING AF SELSKABER

Hos Mieritz bistår vi løbende med hjælp og vejledning hvis dit selskab skal omstruktureres. En omstrukturering af dit selskab kan ske på mange måder. Det er vigtigt man som ejer af et selskab får gennemført en omstrukturering korrekt. En forkert gennemførelse kan medvirke til, at man kan komme til at betale avanceskat under omstruktureringen i stedet for at udskyde denne til en senere beskatning.

Vi anbefaler at man rådgiver sig med sin advokat og revisor inden man igangsætter en omstrukturering.

HVAD ER OMSTRUKTURERING?

En omstrukturering kan bestå af flere forskellige elementer alt efter den oprindelige virksomhedsform og ønsket til den færdige konstruktion. En omstrukturering kan være:

  • Omdannelse fra personligt ejet virksomhed til kapitalselskab (ApS eller A/S)
  • Omdannelse af et selskab fra ApS til A/S
  • Ændring af ejer struktur, fx etablering af et holdingselskab ved en anpartsombytning eller tilførsel af aktiver
  • Spaltning af et selskab
  • Fusion af flere selskaber
  • En kombination af de ovenfor nævnte elementer

UDNYT REGLER OM OMSTRUKTURERING I DE RETTE SITUATIONER

Omstrukturering kan anvendes i mange tilfælde. Dog er der tilfælde hvor omstrukturering effektivt kan anvendes til at lette fx et generationsskifte, optagelse af en ny medejer, udskillelses af en aktivitet fra anden drift, spredning af risiko m.m. Den rette rådgivning kan gøre sådanne processer langt lettere og kan udskyde og dermed indirekte spare en masse omkostninger umiddelbart.

Gennemførelse af de rette processer tager tid, hvorfor essentiel planlægning og sparring med kompetent rådgiver er vigtigt for en god proces.

Oprettelse af et holdingselskab og dermed en holdingkonstruktion er en meget normal proces, som kan medføre en betydelig skatteindkapsling og dermed skatteudskydelse.

UDSKYD SKAT  SKATTEFRI OMSTRUKTURERING

Gennemføres en omstrukturering struktureret og med den rette rådgivning, vil man som virksomheds ejer i det fleste tilfælde kunne gennemføre omstruktureringen af selskabet ved hjælp af regler, der medfører at omdannelsen betragtes som skattefri. I virkeligheden udskydes skattebetalingen til et senere tidspunkt, idet enhver omstrukturering reelt betragtes som et salg, der medfører avancebeskatning hos den oprindelige ejer.

Derfor er det nødvendigt at få korrekt rådgivning således man som ejer er bekendt med hvordan og hvornår en eventuel skattebetaling udløses. Nogen gange giver det også god mening at gennemføre en omstrukturering med betaling af skat, da det økonomisk bedst kan svare sig i den konkrete situation.

UNDGÅ FALDGRUPPERNE

Idet enhver omstrukturering reelt er et salg vil man oftest udløse avancebeskatning hos den oprindelige ejer. Selskabet skal derfor omstruktureres på den rette måde, ligesom virksomhedsejeren skal være bekendt med de gældende skatteregler såfremt man ønsker at anvende fx regler om skattefri omstrukturering af selskaber.

I dag arbejder man med forskellige værnsregler hvis sigte er at undgå skattespekulation. Dog kan man utilsigtet komme til at bryde disse regler, hvorfor en uheldig handling kan medføre at en hel konstruktion bliver betragtet som skattepligtig og dermed udløser avancebeskatning.

ERHVERVSUDLEJNING – FÅ HJÆLP TIL UDARBEJDELSE AF EN ERHVERVSLEJEKONTRAKT

Når du som ejer af en fast ejendom påtænker at udleje denne, uagtet om der er tale om privat eller erhvervsmæssig udlejning, bør der altid udarbejdes en lejekontrakt/erhvervslejekontrakt, der nærmere regulerer lejeforholdet, herunder dets særlige vilkår.

 

Lejekontrakt/erhvervslejekontrakt

En lejekontrakt/erhvervslejekontrakt er som udgangspunkt afgørende for omfanget af de rettigheder og pligter, lejer og udlejer har i forhold til hinanden. Dette modificeres dog for så vidt angår erhvervsudlejning af erhvervslejelovens ufravigelige regler, ligesom lejer og udlejer trods manglende individuel erhvervslejekontrakt, ikke lades uden regulering på visse områder, hvor der i erhvervslejeloven findes udfyldende regler.

Ved udlejning af fast ejendom til erhvervsmæssig benyttelse gælder der således en større grad af aftalefrihed end ved udlejning til beboelse, hvor lejeloven i større grad sætter visse grænser for aftalefriheden i en lejekontrakt mellem lejer og udlejer. Det er derfor vigtigt, at en man som udlejer får klarlagt ens konkrete behov og ønsker, således at sådanne kan blive en del af aftalegrundlaget med henblik på at undgå efterfølgende ubehagelig overraskelser, som man ikke har forudset ved lejeforholdets indgåelse.

 

Om Mieritz Advokatfirma

Hos Mieritz Advokatfirma bistår vi små- og mellemstore virksomheder med udfærdigelse af erhvervslejekontrakter, der tilgodeser vores kunders særlige behov og ønsker, og som samtidig tager højde for erhvervslejelovens ufravigelige- og udfyldende regler. Vi sørger for, at gennemgå alle væsentlige punkter, som der bør tages stilling til i forbindelse med udlejning af et erhvervslejemål, herunder bl.a. vedligeholdelsesansvar, det lejedes aflevering, lejens størrelse og regulering, driftsudgifter, ændringer af det lejede, fremleje, evt. køberet, afståelsesvilkår, depositum, opsigelse, uopsigelighed, etc., således at det ikke i sidste ende er op til erhvervslejelovens udfyldende regler, at regulerer lejeforholdet mellem parterne, som meget sjældent er det mest hensigtsmæssige for netop det konkrete lejemål.

I er velkommen til at kontakte os på post@nmaf.dk eller 88 93 95 00 for en uforpligtende drøftelse.

INKASSO

Inkasso hos Mieritz Advokatfirma

Det kan gøre rigtig ondt i likviditeten, hvis dine kunder ikke betaler sine regninger. Hos Mieritz Advokatfirma er vi meget bevidste om, at dårlige betalere er et alvorligt problem for en virksomhed, og vi har derfor konstant fokus på at gøre vores inkassoproces strømlinet, effektiv og hurtig – uanset beløbets størrelse.

 

Ikke betalt faktura

Når en kunde ikke betaler en faktura, selvom forfaldsdatoen og dermed betalingsfristen er overskredet, kan sagen overdrages til inkasso hos Mieritz Advokatfirma.

Vi sender en inkassovarsel til debitor (skyldneren), som herefter får en frist til at betale det skyldige beløb. Hvis debitor ikke betaler inden fristens udløb, vil sagen blive taget videre til inkasso.

 

Inkassobrev til debitor

Hvis debitor, trods ovennævnte inkassovarsel fortsat ikke betaler, sender vi et inkassobrev. I brevet informerer vi alvorligt debitor om, at sagen nu er taget til inkasso, at beløbet straks skal betales, og at sagen vil blive indbragt for retten, hvis debitor ikke betaler inden 10 dage. Kan debitor på grund af økonomiske vanskeligheder ikke kan betale hele beløbet på én gang, får debitor mulighed for at underskrive en erklæring på, at debitor skylder dig pengene. Efter aftale med dig, kan vi herefter indgå en afdragsordning med debitor.

INDLEDENDE INKASSO ELLER RETTENS VEJ

Hvis debitor stadig ikke betaler, tager vi sagen i fogedretten. Vi møder i videst muligt omfang på dine vegne ved fogedretsmøder, og vil i nødvendigt omfang foretage udlæg i debitors ejendele, til sikkerhed for debitors betaling af det skyldige beløb.

INKASSO MEDFØRER REGISTRERING I RKI

Mieritz Advokatfirma registrerer altid debitor i RKI, når det efter sagens omstændigheder er muligt.

MENNESKELIG INKASSO

En inkassoproces medfører ofte et stort psykisk pres på debitor. Mange debitorer er i forvejen dårlige betalere, og deres økonomiske situation føles måske ugennemskuelig eller håbløs. Et sådant pres er derfor sjældent hensigtsmæssigt, ej heller med hensyn til inddrivelsen af tilgodehavendet. Hos Mieritz Advokatfirma tilsigter vi at føre en menneskelig men bestemt inddrivelsesproces, da hjælpsom dialog i kombination med varslet konsekvens efter vores erfaring medfører de bedste resultater.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Skriv en mail til os kort om hvad det drejer sig om og vi vil vende tilbage. Haster din sag bedes du ringe.

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.